Hvad kan du selv gøre?

Det behøver ikke være svært at hjælpe naturen

Der er mange ting, man selv kan gøre for at give biodiversiteten og de vilde arter en håndsrækning, og ofte kræver det slet ikke så meget. Ofte handler det faktisk om at skrue ned for arbejdsindsatsen i haven og lade naturen få plads. Det kunne f.eks. være at lade plæneklipperen stå henover sommeren, stoppe med at rydde ukrudt i et hjørne af haven eller lade kviste og grene ligge i en bunke i haven. Herunder finder du en række forslag til tiltag, du kan prøve af på egen grund. Der er rig mulighed for at lade kreativiteten få frit spil.

Hvad og hvor meget du vil gøre, er op til dig, det vigtigste er blot, at man prøver.

Hvad kan du selv gøre?

Hvad og hvor meget du vil gøre, er op til dig, det vigtigste er dog at du gør noget. 

Blomstrende planter giver insekterne en god fødekilde. Man kan vælge at plante hjemmehørende, blomstrende buske og træer såsom Slåen, Mirabel, Hvidtjørn, Almindelig Hæg, Æble, osv. Med årene vil buske og træer også blive gode levesteder for svampe og trælevende insekter.

Man kan også så hjemmehørende, vilde blomsterplanter. Man kan enten samle en lille håndfuld frø i naturen, eller man kan anskaffe frøblandinger med vilde planter. Blandt gode og nemme planter kan nævnes Almindelig røllike, Blåhat, Almindelig kællingetand, Gul snerre, Almindelig knopurt, Djævelsbid, Håret høgeurt, og mange flere. 

For yderligere inspiration har både DCE - Aarhus Universitet og Haveselskabet udarbejdet lister til inspiration om gode insektvenlige planterarter, der er nemme at dyrke.

Hvilke arter har glæde af tiltaget?

Bier, sommerfugle, svirrefluer og mange andre insekter og bestøvere der samler pollen og nektar i blomsterne.

Visse sommerfugle kan lægge deres æg på planterne og larverne kan æde af planternes blade. De enkelte sommerfuglearter har bestemte værtsplanter, hvor larvene spiser bladene.

Hvis du beskærer buske eller træer i haven, behøver du ikke skaffe dig af med affaldet. Det kan nemlig bruges til at skabe gode levesteder. Hvis du lægger grene og stammer både i skygge eller på et solbeskinnet sted, skaber du levesteder for flere forskellige arter af biller og svampe. 

Hvilke arter har glæde at tiltaget?

Nogle billers larver lever lige under barken og i selve vedet(træet). Der findes også mange svampe, der lever af dødt ved. Ligger det døde ved i skygge, vil det være mere fugtigt, end hvis det ligger et solbeskinnet sted, og dermed vil det give forskellige livsbetingelser til de insekter, der lever af træet.

Læg en lille bunke jord, grus eller sand på et solbeskinnet sted. Temperaturen i og på bunken vil være lidt højere end den omgivende jord. Sørg gerne for, at jorden er sandet og næringsfattig, så bunken ikke gror hurtigt til i høje planter. Jo mindre muld, desto bedre.

Hvilke arter har glæde af tiltaget?

Jordboende bier og andre varmeelskende insekter graver gerne reder i varm jord. Krybdyr som f.eks. firben vil også kunne udnytte den varme jord til at øge kropstemperaturen. Med tiden kan der vokse små tørketolerante planter

Større sten eller mindre bunker af sten kan placeres på et solrigt sted i haven. Store sten kan enten lægges enkeltvist eller bygges op i et flot stengærde. Hvis stenene ligger permanent og uforstyrret kan de stenboende arter bedre indfinde sig.

Hvilke arter har glæde af tiltaget?

Firben og insekter kan hæve kropstemperaturen ved at sidde på de solvarme sten. En stenbunke kan også give skjul til mindre dyr og insekter og være gode levesteder for stenboende mosser og laver.

Hvis du klipper hækken, buske eller store stauder i haven, behøver du ikke altid at køre afklippet på genbrugspladsen. Grene og kviste kan med fordel lægges i bunker i hjørnet af haven og skabe gode levesteder for en masse arter. Man kan også lave en smart løsning ved at lave et kvashegn. Det kan f.eks. placeres rundt om køkkenhaven eller bedet og derved skabe små rum i haven.

OBS: Hvis du ønsker at fjerne en bunke med grene og kviste, skal det helst gøres i august-september, hvor der ikke er ynglende fugle. Du skal dog være opmærksom på, at der eks. kan være sovende pindsvin i bunken. 

Hvilke arter har glæde af tiltaget?

En bunke med kviste og grene vil skabe en labyrint, hvor fugle kan yngle og andre dyr gemme sig. Pindsvin vil kunne finde skjul og beskyttelse i en grenbunke og sove der om dagen og insekter og svampe kan leve af det døde ved i de lidt større grene.

En gravet dam på få kvadratmeter kan være levested for flere insektarter og ynglested for padder. Hvis du ikke graver dammen for dyb og laver naturlige bredder kan dele af den udtørre i løbet af sommeren, hvilket vil være en fordel for padder, der yngler i dammen. Hvis dammen har solindstråling fra syd, opvarmes vandet hurtigere om foråret. Hvis man tilfører sand til bunden af en havedam, kan man dyrke mange forskellige vandplanter i dammen. Man kan stille en urtepotte med vandplanter i bunden af dammen og dermed få en kontrolleret plantevækst i dammen. Det er vigtigt at undgå stejle dybe kanter i dammen, så pindsvin og andre smådyr kan kravle op igen, hvis de falder i. Man kan også lægge store sten og grene i dammen, så forskellige dyr og insekter kan sidde og sole sig.

Hvis du ikke har mulighed for at grave en havedam, kan du i stedet grave en murbalje ned og således også tiltrække både insekter og padder.

I de tørre sommermåneder kan der også stilles vand frem til fugle, pindsvin, insekter og andre dyr, når de sædvanlige vandpytter og vandhuller tørrer ud. 

Hvilke arter har glæde af tiltaget?

Mange padder (frøer, tudser og salamandre) vil kunne blive tiltrukket af og yngle i en havedam. Det forudsætter dog, at der ikke er fisk i dammen, da fisk vil spise æg og yngel. Guldsmede, vandnymfer, vårfluer, mm. vil også typisk yngle i havedammen, især hvis der er gode gemmesteder som sandbund, sten, grene og vandplanter.

Hvis man gerne vil give fuglene en hjælpende hånd, kan man opsætte redekasser i haven. Redekasser til forskellige fuglearter kan købes mange steder, eller du kan selv bygge dem. De kan ophænges på mure, plankeværker, pæle og i træer. Vær opmærksom på, at forskellige fuglearter har forskellige krav til redekassens størrelse og placering. 

Hvilke arter har glæde af tiltaget?

Mange fuglearter bruger med glæde opsatte redekasser. Det gælder f.eks. almindelige arter som Musvit, Blåmejse, Skovspurv og Stær. Men også arter som Mursejler, Tårnfalk og Natugle yngler ofte i egnede redekasser.

Du vil også kunne være så heldig, at humlebier etablerer en koloni i en redekasse, der egentlig er beregnet til fugle. Hvepse kan også etablere et bo i en redekasse.

Bor du i et af de få steder i landet, hvor der er Hasselmus, kan du også opsætte en redekasser til den lille syvsover. Dette kan være med til at hjælpe denne sjældne syvsover med at finde egnede leve- og ynglesteder.

Et insekthotel giver yngle- og overvintringsmulighed for mange forskellige insekter.  Man kan købe et færdiglavet insekthotel, eller man kan bygge et selv. For eksempel kan man opbygge en stabel af ikke-trykimprægneret træ/paller og fylde hulrummene ud med strå, halm, teglrør, og gamle kviste og kævler, hvori man kan forbore huller til insekterne. ”Hotellet” placeres tørt og solrigt og giver ”hotelejeren” god mulighed for at iagttage de insekter, der benytter hotellet.

Hvilke arter har glæde af tiltaget?

Med årene flytter rigtigt mange forskellige insekter og smådyr ind i insekthotellet. Vilde bier og små fredelige hvepse kan bruge hullerne i træet til deres reder. Edderkopper, biller, bænkebidere og overvintrende sommerfugle kan også have meget glæde af et stort insekthotel, der får lov at stå i mange år. Insekthotellet bliver faktisk et bedre levested med årene i takt med, at det står og forfalder lidt.

Gamle træer kan have huller i stammen, og store grene kan tjene som ynglested for hulrugende fugle og flagermus. 

Hvilke arter har glæde af tiltaget?

Flagermus kan finde sovesteder under løs bark og i små huller i store træer.

Mejser, Spætter og Spætmejse er blandt de fugle, der yngler i huller i gamle træer. Spætter kan selv hakke redehuller i træet, mens andre arter enten kan udnytte eksisterende huller eller ophængte redekasser.

Det nemmeste man kan gøre i sin have er at drosle ned for det hårde havearbejde. Man kan med fordel efterlade et hjørne af haven til naturen og lade det blive vildt. Hvis man har en græsplæne, kan man begrænse slåningen på et udvalgt område. Hvis man nøjes med at slå plænen i midten af maj og i oktober, kan man lade den gro henover sommeren og observere, hvordan forskellige insekter vil bruge arealet i vækstsæsonen. Det er en fordel at fjerne afklippet, når plænen slås, så man begrænser næringsmængden og græsserne, og på den måde giver mere plads til at blomstrende urter kan få plads i plænen til gavn for fødesøgende insekter.

Hvis man skaber variation i haven, kan man skabe levesteder for mange forskellige arter. Jo større variation mellem skygge og solrigt, fugtigt og tørt, desto bedre muligheder skabes der for en bred variation af varme- og fugtighedskrævende arter i haven. Derfor kan det være en fordel både at bevare områder med gamle træer og områder med åbne og blomsterrige bede og plæner.

Hvilke arter har glæde af tiltaget?

En vild og varieret have, hvor naturen får mere frit spil, gavner mange forskellige arter, både insekter, planter og svampe. Biodiversiteten, og dermed arternes mangfoldighed, er især knyttet til et mangfoldigt levested med variation af levesteder. En varieret og vild have vil derfor typisk være hjemsted for langt flere arter end en ensformig og trimmet have.

Videoer om VILDE haver

VILD med VILDE vandhuller

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

VILD med bihoteller #dkvild

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Hjemmehørende planter

Som udgangspunkt gavner det de vilde dyrearter mest, hvis man bruger hjemmehørende planter i sin have og andre steder.

Både DCE - Aarhus Universitet og Haveselskabet har udarbejdet lister til inspiration om gode insektvenlige planterarter, der er nemme at dyrke.

Vild med VILDE bier

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

VILD med langt græs #dkvild

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

VILD med VILDE haver #dkvild

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Få gode råd og vejledning til en vildere have med biolog Hans Erik Svart

Efterlad dødt træ

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Fuglekasser

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Blomster hele året

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Særlige blomster

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Vælg din indsats

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Vand

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Sten

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Liv i græsplænen

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Spar på gødningen

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Genbrug de gamle grene

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Hold igen med lugejernet

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Værn om skjulestederne

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.