Præmien på 1 mio. kroner

Vinderen af Danmarks VILDESTE kommune vandt præmien på én million kroner.

Vordingborg Kommune vandt titlen som Danmarks VILDESTE kommune og dermed præmien på en million kroner til at gennemføre et naturprojekt i kommunen. Beløbet blev stillet til rådighed af Den Danske Naturfond, som i samarbejde med den vindende kommune kvalificerer brugen af midlerne til et naturprojekt. 

Vordingborg Kommune fortæller, at de vil bruge pengene til at skabe endnu mere vild natur og flere levesteder til sommerfuglen Sortplettet Bålfugl på Østmøn. I Danmark lever sommerfuglen kun i området ved Møns Klint.
Læs mere om, hvad Vordingborg Kommune vil bruge præmien til her.

 

Vurderingen

Vordingborg Kommune blev udpeget som vinder af et dommerpanel bestående af miljøminister Lea Wermelin og biolog Morten D.D. Hansen samt en jury. Dommerne tog også borgeres stemme med fra en borgerafstemning.

Dommerpanelet og juryen vurderede ikke de deltagende kommuner ud fra, om deres projekt levede op til Den Danske Naturfonds kriterier.
Kommunernes projekter blev kun vurderet nud fra dystens retningslinjer og bedømmelseskriterier. Læs om bedømmelseskriterierne her.

Dommerpanelet har efter udnævnelse af vinderkommunen ingen indflydelse på naturprojektet i kommunen.

Kriterier og forudsætninger for anvendelse af Naturfondens præmie til et naturprojektet

Der skal være tale om et lokalt forankret projekt i kommunen, som kan gavne natur og biodiversitet. Projektet kan sikre den eksisterende natur eller skabe nye naturarealer og flere levesteder for dyr og planter. Projekterne kan være rettet mod særlige og sjældne plante- og dyrearter men også mod mere almindelig natur.

Der skal være tale om en indsats på konkrete arealer, og som vil have en både målbar og så vidt mulig varig effekt på natur og biodiversitet.

Projektet må gerne løbe over flere år.

Størstedelen af udgifterne til projektet skal anvendes til naturgenopretning eller naturpleje. I projekterne kan der dog også indgå udgifter til projektudvikling, forbedring af adgangsforhold, formidling og monitering. Udgifter til eksterne konsulenter kan maksimalt udgøre 15% af beløbet.

Kommunen må meget gerne medvirke i projektet, men kan ikke få udbetalt støttemidler. De 1 mio. kr. kan derfor heller ikke anvendes til at dække løn til kommunens ansatte eller kompensere for øvrige kommunale udgifter. Det forudsættes i øvrigt, at kommunen forpligter sig til at følge og kontrollere, at projektet gennemføres som forudsat.

Projektet skal overholde EU statsstøtteregler.

Projekter der kan gives støtte til

 • en blomsterrig eng
 • en mark, der skal blive natur
 • at genslynge det lokale vandløb
 • at skabe nye levesteder til sommerfugle og vilde planter

….. eller noget helt femte.

Projekter der ikke vil blive givet støtte til

 • etablering af læhegn, vildtremiser og lign.
 • drift af igangværende projekter
 • undervisning, konferencer, workshops o. lign.
 • generelt formidlings- og informationsarbejde
 • forskningsprojekter
 • forundersøgelser uden projektimplementering
 • projekter der vedrører offentligt ejede arealer